Προσωπική εργασία

Ο χρόνος είναι δωρεάν, αλλά είναι ανεκτίμητος. Δεν μπορείτε να τον κατέχετε, αλλά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Δεν μπορείτε να τον κρατήσετε, αλλά μπορείτε να τον ξοδέψετε. Μόλις τον χάσετε, δεν μπορείτε να τον πάρετε πίσω.